Dnes je Piatok 19. júla 2024, meniny má Dušana a zajtra Iľja, Eliáš.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Kto sme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Gaudeamus na Mokrohájskej ulici č.3 v Bratislave sa od 1.7.2009  zmenil na GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, zriaďovateľom ktorého je Bratislavský samosprávny kraj (viď. zriaďovacia listina, dodatok č. 2, dodatok č.3dodatok č.4, a dodatok č.5, ).

Domov sociálnych služieb


Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. a zákona č. 376/2014 Z. z.

definuje domov sociálnych služieb:


(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(2) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,


b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,

2. záujmová činnosť,


c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.


(3) Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

(4) Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.


(5) V domove sociálnych sluţieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych sluţieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22

(6) Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej sluţby v domove sociálnych sluţieb, táto sociálna sluţba sa jej poskytuje aj naďalej.

(7) V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.

(8) Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať deťom ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.

V Gaudeamus - zariadení komunitnej rehabilitácie možno poskytovať sociálne služby: 

a) domove  sociálnych služieb:

1. fyzickej osobe s telesným postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania, so zmyslovým postihnutím, alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 3 rokov veku do 35 rokov veku, ak je:

1.1 odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy e. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013,

 

1.2 odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň  odkázanosti je najmenej V podľa prílohy  č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa  § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou  službou  podľa § 1 101 ods. 4 zákona o sociálnych  službách,

 

1.3 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 1 10 | ods. 13 zákona o sociálnych službách

 

2. fyzickej osobe , ktorá  je odkázaná na pomoc  inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti  je najmenej V podľa prílohy č.3  zákona o sociálnych službách, u ktorej nastala z dôvodu sociálnej núdze akútna potreba  riešenia jej situácie a je jej, poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110I ods.4 zákona o sociálnych službách

 

b) v rehabilitačnom stredisku fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa  prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť'.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.