Dnes je Piatok 19. júla 2024, meniny má Dušana a zajtra Iľja, Eliáš.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Podpora deinštitucionalizácie GAUDEAMUS - ZKR

 

Realizované aktivity rok 2022

 PODPORA A PRÍPRAVA PRIJÍMATEĽOV

Informačné stretnutie pre prijímateľov

V júni 2022 sme sa stretli s prijímateľmi sociálnych služieb v našom zariadení, aby sme im povedali podrobnosti o realizácii nového projektu PODPORA DEINŠTITUCIONALIZÁCIE GAUDEAMUS – ZKR. Prijímatelia boli informovaní o cieľoch projektu a jeho časovom trvaní. Podrobnejšie sme sa venovali plánovaným projektovým aktivitám. Rozprávali sme sa aj o tom, čo to je transformácia, prečo sa bude postupne realizovať a čo si predstaviť pod pojmom komunitné sociálne služby. Stručne sme sa dotkli aj transformačného plánu zariadenia. Diskutovali sme spolu o nových sociálnych službách. Prijímatelia mali veľa otázok ohľadom podoby a fungovania nových služieb, niektorí vyjadrovali svoje obavy z neznámeho. Zaujímalo ich aj, či budú mať v nových službách pomoc, ktorú budú potrebovať, kto s kým bude bývať a tiež, kde a kedy nové služby vzniknú.

Rozhovory o nových službách

Na pravidelných pondelkových stretnutiach s prijímateľmi sme sa rozprávali o živote v nových sociálnych službách, ale tiež o rôznych témach, ktoré s životom v nových službách súvisia. Jednou z prvých tém bolo vedenie domácnosti. Diskutovali sme spolu o činnostiach, ktoré je potrebné v domácnosti robiť a tiež, ako budú tieto činnosti v budúcom zariadení podporovaného bývania prebiehať. Od výberu jedál na varenie, cez nakupovanie, prípravu jedla, upratovanie až po hospodárenie s financiami. Bližšie sme sa venovali nakupovaniu, počítaniu peňazí, poznávaniu hodnoty peňazí aj vedeniu mesačného rozpočtu. Pozornosť sme zamerali aj na ľudské práva a Dohovor o právach osôb zo zdravotným postihnutím. Veľkou témou bolo zamestnávanie. Rozprávali sme sa o dôležitosti zamestnania, o predstavách a záujmoch prijímateľov vo vzťahu k zamestnaniu, o možnostiach hľadania si pracovného miesta, o písaní životopisu a motivačného listu, o príprave na pracovný pohovor a o tom, ako výberové konanie prebieha. Teoretickejšie rozhovory striedali na stretnutiach praktické úlohy a prehrávanie modelových situácii. Prijímatelia si okrem iného vyskúšali tvoriť životopis a absolvovali skúšobný pracovný pohovor.

Aktivizácia a podpora pre nezávislý život a zamestnávanie

Aktivizácia schopností a zručností potrebných pre nezávislý život v komunite a pre podporu zamestnávania prijímateľov v našom zariadení realizujeme dlhodobo. Všetky nácviky prebiehajú podľa individuálnych plánov jednotlivých prijímateľov, ktoré sme po vytvorení transformačného plánu nášho zariadenia ešte viac zamerali na podporu samostatnosti prijímateľov. V rámci projektu sme ďalej pokračovali v individuálnych aj skupinových tréningoch. Individuálne aktivity boli zamerané na podporu samostatnosti prijímateľov v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, v oblasti sociálnych aktivít a sociálneho začleňovania sa, sebarealizácie a osobného uplatnenia, ako aj v rámci podpory pre zamestnávanie prijímateľov. Prijímatelia mali možnosť vyskúšať si aj intenzívnejší nácvik v modelovej situácii života v samostatnom bývaní v tréningovom byte, ktoré zariadenie má. Zo skupinových aktivít mali prijímatelia možnosť zapojiť do tréningov v rámci skupinového varenia, kaviarničky, zúčastniť sa na vzdelávaní (angličtina, finančné hospodárenie, skladovanie potravín, triedenie odpadu, a pod.) alebo sa naučiť niečo z prvej pomoci či tvorivých remesiel. Z projektu boli priamo podporené nácviky v tréningovom byte a kaviarnička.

Návštevy v komunitných zariadeniach sociálnych služieb a u zamestnávateľov

V auguste 2022 sme spolu s prijímateľmi navštívili neziskovú organizáciu BETÁNIA v Senci (http://betania-senec.sk/), ktorá poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb pre 12-tich pobytových a 6-tich ambulantných prijímateľov. Zariadenie síce nie je úplne komunitné v zmysle štandardov deinštitucionalizácie, avšak nízky počet ubytovaných prijímateľov, poskytuje väčšie predpoklady pre rodinné bývanie. Prijímatelia sa v zariadení podieľajú na starostlivosti o svoje izby, ale aj o spoločné priestory. Zapájajú sa do upratovania, varenia, prípravy stolovania. Okrem sociálnych služieb Betánia prevádzkuje aj chránenú dielňu – malý penzión a kongresovú miestnosť, o ktoré sa pod dohľadom starajú prijímatelia zariadenia – zamestnanci chránenej dielne. V zariadení nás veľmi milo prijali, pripravili pre nás občerstvenie a ochotne nás previedli svojimi priestormi.

   

V decembri 2022 sme sa boli pozrieť v neziskovej organizácii VSTÚPTE v Malackách (http://vstupte.org/), ktorá poskytuje ambulantné sociálne služby v rehabilitačnom stredisku, pobytové sociálne služby vo viacerých bytoch zariadenia podporovaného bývania a prevádzkuje tvorivú chránenú dielňu a obchodík v jednom. Chránenú dielňa sme navštívili ako prvú a veľmi nás okúzlila. V malých priestoroch ponúka zázemie pre tvorivú dielničku, kde jej zamestnanci so zdravotným znevýhodnením, ako aj ich pomocníci spolu tvoria krásne výrobky najmä z hliny a látok. V prednej časti sa nachádza obchodík, kde svoje výrobky predávajú. Aj počas našej návštevy zavítali do obchodíku viacerí okoloidúci. Z chránenej dielne sme sa pešo presunuli do novo-zrekonštruovaného rehabilitačného strediska, kde sa poskytujú ambulantné sociálne služby rozmanitejšej skupinke prijímateľov. Nakoniec nás pozvali na návštevu jedného bytu zariadenia podporovaného bývania. Išlo o menší, no o to útulnejší 3-izbový bytík na 1. poschodí, kde spolu bývajú štyria prijímatelia. Všade nás milo prijali a vďaka rozmanitosti návštevy si každý z našich prijímateľov našiel niečo, čo ho oslovilo. Niekoho viac nadchla práca v chránenej dielni, iných zase bývanie v zariadení podporovaného bývania.

   

Aktivity v komunite

Aktivity v komunite boli zamerané na spoznávanie okolitého sveta za múrmi zariadenia a zoznamovanie sa s miestnou komunitou. S prijímateľmi pravidelne chodievame na rôzne akcie mimo zariadenia, v rámci projektu sme ich však poňali viac komornejšie a individuálnejšie, aby umožňovali čo najväčší možný priestor pre kontakt so sociálnym okolím. Na týchto aktivitách sa zúčastňovali prijímatelia v menších skupinkách, väčšinou dvaja prijímatelia. Aktivity sme vyhľadávali medzi bežnou ponukou kultúrno-spoločenských aktivít v meste. Dva krát sme sa zúčastnili na tematickej vychádzke so sprievodcom RANDE S MESTOM, zameranej na historické zaujímavosti zo života Bratislavy (organizované BKIS). Prvá z nich bola v auguste 2022 so sprievodkyňou Katarínou Králikovou o dielach sochára Jozefa Pospíšila, druhá v októbri so sprievodcom Ivanom Chylákom o stopách Márie Terézie v Bratislave. V auguste 2022 sme si pozreli prednášku zoológa a biológa Branislava Šmída PRALESY SVETA (organizované ZOO Bratislava). V Medickej záhrade sme sa dozvedeli zaujímavosti o Kostarike na cestovateľskej prezentácii KRAJINA NÁRODNÝCH PARKOV A ŠŤASTNÝCH ĽUDÍ – KOSTARIKA OČAMI ANNY ZAJACOVEJ (organizované Staromestskou knižnicou v rámci Letnej čitárne). V septembri sme sa zapojili do DOBRÉHO TRHU PANENSKÁ, kde sme na pozvánku BSK prezentovali a predávali výrobky našich prijímateľov (organizované OZ Punkt). V decembri 2022 sme boli pozvaní na dva predajné trhy – ŽUPNÉ VIANOČNÉ TRHY (organizované BSK) a VIANOČNÉ TRHY v Spojenej škole na Novohradskej ulici v Bratislave. V decembri sme tiež s dvomi prijímateľmi navštívili mestské VIANOČNÉ TRHY a hudobno-divadelné predstavenie NEREÁLNA REALITA? vo V-klube (organizované OZ Votum), kde hrala aj naša prijímateľka Linda Vlašičová.

   

PODPORA ZAMESTNANCOV

Informačné stretnutia pre zamestnancov

V menších skupinkách sme pre zamestnancov realizovali informačné stretnutia zamerané na oboznámenie s realizáciou projektu a plánovanou transformáciou zariadenia. Zamestnancom sme na stretnutiach sprostredkovali informácie o zameraní, časovom trvaní projektu, o projektových aktivitách. Okrem toho sme sa venovali zmyslu transformácie, tomu, čo to deinštitucionalizácia je, prečo a ako sa bude realizovať. Diskutovali sme o tom, ako budú fungovať nové sociálne služby, ako sa zmení náplň jednotlivých pracovných pozícií. Zamestnancom sme tiež poskytli stručný prehľad o transformačnom pláne nášho zariadenia. Pre lepšie pochopenie fungovania nových sociálnych služieb sme zamestnancom premietli video zo zariadenia Domov bez zámku Náměšť na Oslavou z Českej republiky: https://www.youtube.com/watch?v=i1_-5IbKqlE

   

 

Vzdelávanie

V novembri 2022 niektorí zamestnanci úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb absolvovali dvojdňové online vzdelávanie JAK DOBŘE INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVAT. Vzdelávanie organizované spoločnosťou Adpontes lektoroval Mgr. Jiří Sobek (https://adpontes.cz/). Vzdelávanie bolo zamerané na tvorbu, realizáciu aj hodnotenie dobrého a zrozumiteľného individuálneho plánu. Vzdelávanie bolo pre zamestnancov prínosné z hľadiska praktickej práce s prijímateľmi, zároveň nám ale pomohlo aj pri vytváraní vlastných formulárov pre individuálne plánovanie.

Supervízia

Od júla do decembra 2022 mali zamestnanci možnosť 1x mesačne sa zúčastniť na individuálnej alebo skupinovej supervízie a v rámci nej riešiť svoje pracovné ťažkosti či témy alebo prediskutovať otázky deinštitucionalizácie zariadenia.

Návštevy komunitných zariadení sociálnych služieb

V auguste 2022 sme navštívili zariadenie DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY v Českej republike (https://dnrsvitavy.cz/). Návšteva bola zameraná na motiváciu zamestnancov pre nové komunitné sociálne služby a na praktické zážitkové zoznámenie zamestnancov s fungovaním transformovaného zariadenia sociálnych služieb. Návštevy sa zúčastnili piati zamestnanci úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb. Domov na rozcestí poskytuje pobytové, ambulantné a terénne sociálne služby komunitného charakteru a zložením skupiny prijímateľov je podobný nášmu zariadeniu. V rámci návštevy sme mali možnosť rozprávať sa s riaditeľkou zariadenia PhDr. Jaroslavou Filipovou a s ďalšími zamestnancami zariadenia. Veľa sme sa dozvedeli o priebehu transformácie zariadenia a aktuálne poskytovaných službách. Diskutovali sme o rôznych situáciách pri práci s prijímateľmi. Navštívili sme viaceré domácnosti pobytových služieb Chránené bydlení a Domov pro osoby so zdravotným postižením, ako aj dve ambulantné sociálno-terapeutické dielne – tréningovú kaviarničku Café na rozcestí a tvorivú dielňu zameranú na výrobu ručne-robených výrobkov určených na predaj.

   

V novembri 2022 sme sa boli pozrieť v zariadení DOMOV BEZ ZÁMKU NÁMĚŠŤ NA OSLAVOU v Českej republike (https://www.domovbezzamku.cz/). Na návšteve sa zúčastnili siedmi zamestnanci úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb a riaditeľ zariadenia. Odbornú stáž za hosťujúce zariadenie viedla Bc. Lenka Sobotková DiS., vedúca pobytových služieb a služby Podpora samostatného bývania, koordinátorka dobrovoľníkov a stážistov. Stáž pozostávala z prezentácie histórie zariadenia, aktuálne poskytovaných sociálnych služieb, ako aj procesu transformácie zariadenia. Pripravenú prezentáciu striedali neformálne diskusie, vďaka ktorým sme mohli získať cenné poznatky, postrehy o priebehu deinštitucionalizácie zariadenia a poskytovaní komunitných sociálnych služieb. Mali sme tiež možnosť nahliadnuť do jednotlivých domácností pobytových služieb prostredníctvom ich virtuálnej prehliadky. Navštívili sme ambulantnú službu – denný stacionár, kde sme sa mali možnosť rozprávať s vedúcou, ostatnými zamestnancami a prijímateľmi stacionára. Stáž sme ukončili v sociálno-terapeutickej dielni Kavárna Pohodička.

     

PODPORA REALIZÁCIE TRANSFORMAČNÉHO PROCESU

Porady s manažmentom zariadenia

Porady s vedením zariadenia sme realizovali v prípade potreby dohodnutia spoločného smerovania v rámci procesu transformácie zariadenia. Vzhľadom na to, že sa naše zariadenie nachádza v prípravnej fáze deinštitucionalizácie, vnímame ako potrebné najmä koordinovanie našich krokov s krokmi nášho zriaďovateľa a tiež postupnú prípravu našich zamestnancov a prijímateľov na nové sociálne služby, ktoré chceme v budúcnosti zriadiť. Ďalšou dôležitou témou prejedávanou s vedením zariadenia bol PLÁN OBNOVY a možnosť čerpania týchto finančných prostriedkov pre vybudovanie priestorov pre nové sociálne služby.

Obhliadky nehnuteľností pre nové služby

V júni a v auguste 2022 sme absolvovali obhliadky dvoch nehnuteľností na prenájom pre pilotné zariadenie podporovaného bývania. Išlo o dva staršie rodinné domy v menšej obci Zohor vzdialené 25 km od zariadenia. Možný prenájom nehnuteľností sme koordinovali s našim zriaďovateľom. Obe nehnuteľnosti boli vzhľadom na svoju veľkosť, bariérovosť a potrebu rekonštrukcie vyhodnotené ako nevhodné.

   

Príprava nových pracovných postupov

V rámci projektu sme sa venovali aj zosúladeniu našich vnútorných dokumentov so Štandardami kvality poskytovanej sociálnej služby (v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) a príprave nových pracovných postupov podľa cieľov, ktoré sme si stanovili v transformačnom pláne nášho zariadenia. V období od júla do septembra 2022 sme sa venovali aktualizácii dokumentu POSLANIE, STRATEGICKÁ VÍZIA A CIELE GAUDEAMUS – ZKR, do ktorého sme zapracovali zacielenie na deinštitucionalizáciu zariadenia. Dokument vznikol za spoluúčasti zamestnancov úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb a prijímateľov sociálnych služieb. V septembri 2022 vznikla pracovná skupina INDIVIDUÁLNY PLÁN, ktorej úlohou bolo skvalitniť proces individuálneho plánovania sociálnej služby s prijímateľmi, aktualizovať SMERNICU O INDIVIDUÁLNOM PLÁNE a vytvoriť návrhy formulárov pre vytváranie, realizáciu a hodnotenie individuálneho plánu. V decembri 2022 pracovná skupina ukončila návrhy formulárov, ktoré budú prílohou smernice. Formuláre boli zaslané zamestnancom na pripomienkovanie a postupne budú s podporou zavádzané do praxe.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.