Dnes je Utorok 27. februára 2024, meniny má Alexander a zajtra Zlatica.
Partneri: Spojená škola

Služby -> Sociálne služby

Mgr. Jarmila Ostrovská, vedúca Úseku sociálnych služieb, výchovy, ošetrovateľských a opatrovateľských služieb  tel.č. 02/591 009 85, 0903 683 176,  email: ostrovska@mokrohajska.sk
Mgr. Barbora Krupová,  sociálny pracovník, tel.č., 02/591 009 25, email: krupova@mokrohajska.sk
Vlasta Mojtová, referent USSvOaOS, tel.č. 02/591 009 71, email: sekretariat@mokrohajska.sk

Mgr. Samuel Klikušovský, sociálny pracovník,  tel.č. 02/591 009 41, email: klikusovsky@mokrohajska.sk

Mgr. Veronika Brnová, sociálny pracovník, tel. : 02-59 100 977, brnova@mokrohajska.sk

Mgr. Veronika Chalupová , sociálny pracovník, tel.: 02-59 100 977, chalupova@mokrohajska.sk

Mgr. Urbanová Martina, sociálny pedagóg, tel.:02-59 100 928, urbanova@mokrohajska.sk

Mgr. Miroslav Frehár, sociálny pedagóg, tel. 02-59 100 941, frehar@mokrohajska.sk

 

 

Poskytované služby

 Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie poskytuje soc. služby v:

 1. domov sociálnych služieb
 2. rehabilitačné stredisko

V Gaudeamus - zariadení komunitnej rehabilitácie sa poskytujú soc. služby:

a) Nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:

 • Stravovanie
 • Bývanie
 • Zaopatrenie
 • Dohľad
 • Úschovu cenných vecí

b) Odborné činnosti:

 1. Odborné činnosti sú najmä: 
  a) sociálne poradenstvo,  
  b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, 
  c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
  d) sociálna rehabilitácia, 
  e) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, 
  f) pracovná terapia, 
  g) tlmočenie, 
  h) sprostredkovanie 
                         - tlmočenia, 
                         - osobnej asistencie, 
  j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.
 2. Obslužné činnosti:
  a) Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 
  b) Ubytovanie podľa odseku 1 je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania. 
  c) Stravovanie podľa odseku 1 je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Pri ambulantnej sociálnej službe v zariadení sa stravovanie nemusí poskytovať.
 3. Ďalšie činnosti:
  a) utváranie podmienok na:
                          - prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, 
                          - vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
                          - poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
                          - úschovu cenných vecí, 
                          - vzdelávanie,
                          - záujmovú činnosť, 
  b) poskytovanie:
                          - osobného vybavenia, 
                          - nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
                          - prepravy, 
  c) donáška stravy, 
  d) požičiavanie pomôcok, 
  e) zabezpečenie záujmovej činnosti.
 4. Forma pobytu: 
  a) Ambulantná (denná) forma sociálnej služby
  b) Pobytová forma sociálnej služby: celoročná, týždenná
© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.