Dnes je Piatok 19. júla 2024, meniny má Dušana a zajtra Iľja, Eliáš.
Partneri: Spojená škola

O nás -> Kto sme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Gaudeamus na Mokrohájskej ulici č.3 v Bratislave sa od 1.7.2009  zmenil na GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, zriaďovateľom ktorého je Bratislavský samosprávny kraj (viď. zriaďovacia listina, dodatok č. 2, dodatok č.3dodatok č.4, a dodatok č.5, ).

Rehabilitačné stredisko

Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. a zákona č. 376/2014 Z. z.

definuje rehabiiltačné stredisko:

(1) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.

(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a) sociálna rehabilitácia,

b) sociálne poradenstvo,

c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

d) ubytovanie,

e) stravovanie,

f) pranie, upratovanie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva.


(3) Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údžţbu bielizne a šatstva.

(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas, najdlhšie na tri mesiace; túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o tri mesiace.


(5) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.