Dnes je Nedeľa 21. apríla 2024, meniny má Ervín a zajtra Slavomír.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

 

 

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

- Podpora transformačných tímov

 

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie sa zapojilo do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Prvotná myšlienka, ktorá nás k projektu priviedla, bola snaha o zvýšenie kvality života občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb v našom zariadení. Chceli by sme poskytovať sociálne služby, ktoré prijímateľom umožnia žiť dôstojný, zmysluplný a nezávislý bežný život v komunite na základe ich individuálnych potrieb a pri rešpektovaní všetkých ľudských práv a slobôd. Chceme pre prijímateľov vytvoriť nové možnosti na dôstojné bývanie v bežných domácnostiach, nadväzovanie medziľudských vzťahov, na osobný rozvoj a sebarealizáciu, hľadať príležitosti na zamestnanie, zapojenie sa do spoločnosti, aby mohli žiť podobne ako ich rovesníci.

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ITMS2014-312041R446) realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, a pod.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

 

Viac informácií o procese DI nájdete nawww.npdi.gov.sk
© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.