Dnes je Piatok 24. mája 2024, meniny má Ela a zajtra Urban.
Partneri: Spojená škola

Projekty -> Projekt Gaudeamus

 

 

 

Tlačová správa

Prijímateľ nenávratného finančného príspevku FSR: Gaudeamus – zariarenie komunitnej rehabilitácie (www.mokrohajska.sk, buckova@mokrohajska.sk, tel.: 02/59100946) oznamuje, že od 1.1.2012 do 31.12.2013 bude realizovať projekt pod názvom: Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK.

Miestom realizácie je Gaudeamus – ZKR na Mokrohájskej 3 v Bratislave, v pôsobnosti Bratislavského samosprávnaho kraja. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt je zameraný na cieľové skupiny: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich, osamelí ľudia odkázaní na pomoc, mladí dospelí bez prístrešia, ktorí ukončili ústavnú alebo ochrannú výchovu, bezdomovci, zamestnanci. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie poskytovaním inovatívnej sociálnej služby typu bezodkladného prijatia podporujúcej kontinuitu zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Počas trvania projektu 24 mesiacov sú plánované aktivity: priestorovo – materiálne vybudovanie oddelenia bezodkladného prijatia, zvyšovanie odbornosti a skvalitňovanie pracovných zručností personálu formou špecializovaného súboru školení, poskytovanie inovovanej skvalitnenej sociálnej služby typu bezodkladného prijatia, analýza dopadu inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia. Získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 95% činí 134 948,05 Eur, poskytovateľ NFP je MPSVR SR - Fond sociálneho rozvoja (www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk).

Spolufinancovanie 5% vo výške 7 102,53 Euro zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk).

 

© 2006-2014 by GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava, All rights reserved.